"CHÂN THÀNH, NĂNG NỔ, HĂNG SAY.
HAHA NGƠ ĐÓ, MÌNH LÀM QUEN NHA!"

"DỄ THƯƠNG, XINH XẮN, ĐIỆU ĐÀ
HAHA NHÃO RỦ, GHÉ LÀNG ĐÙA VUI"

"THÔNG MINH SÁNG DẠ NHẤT LÀNG
HAHA BÍT TUỐT, CHÍNH LÀ TUI ĐÂY!"